• Hotline: (024) 85 87 43 00
  • info@hcviet.com

Giá trị cốt lõi


Ý tưởng mới là cơ hội để phát triển.

Luôn giữ uy tín với khách hàng.

Tập thể quan trọng hơn cá nhân.

Coi tính chuyên nghiệp là nền tảng cho sự phát triển của công ty.

Luôn tư duy đến từng chi tiết trong công việc.

Đánh giá, trao cơ hội, khen thưởng dựa trên sự công bằng.